فیلتر محصول

Plastic Surgery

نمایش 1–30 از 138 نتیجه

(pdf + videos)teorhinoplasty book 2nd edition by dr teoman dogan 2023

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است. 45% تخفیف

2017 MD Codes TM (Dr.Mauricio de Maio)

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است. 20% تخفیف

2018 Reconstructive Surgery Symposium

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است. 28% تخفیف

2019 QMP Aesthetic Surgery Meeting Videos

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است. 31% تخفیف

2021 MD Codes TM (Dr.Mauricio de Maio)

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 690,000 تومان است. 31% تخفیف

2022 Closed Atraumatic Rhinoplasty and FaceLift&NeckLift Course 7

قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 690,000 تومان است. 30% تخفیف

2022 Endoscopic rhinoplasty live course – 2

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است. 6% تخفیف

2022 Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course Videos

قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 690,000 تومان است. 27% تخفیف

2022 QMP Blepharoptosis Evaluation and Surgical Repair Techniques

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 31% تخفیف

2023 Deep Plane Face Lift Finesse and Surgical Artistry

قیمت اصلی 1,190,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است. 33% تخفیف

2023 Lips for Kiss Academy

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است. 29% تخفیف

2023 live surgery open rhinoplasty with enrico robotti

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 790,000 تومان است. 21% تخفیف

2023 MD Codes TM (Dr.Mauricio de Maio)

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 790,000 تومان است. 21% تخفیف

2024 EVERYTHING YOU NEED ABOUT RHINOPLASTY IN ONE PLACE

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است. 33% تخفیف

8th International Breast Symposium Düsseldorf – IBSD 2020

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 26% تخفیف

ACS Comprehensive General Surgery Review Course 2022

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است. 28% تخفیف

Advanced Aesthetic Blepharoplasty, Midface and Face contouring (Live surgery videos course)-2017

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 790,000 تومان است. 21% تخفیف

Advanced Techniques in Deep Neck Lift & SubSMAS Facial Rejuvenation 2022

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است. 14% تخفیف

Advanced Techniques in Endoscopic Lacrimal Surgery 2023

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 26% تخفیف

Aesthetic Eyelid and Periorbital Surgery: Surgical Adjuncts and Pearls for Success 2018

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 26% تخفیف

Aesthetic Surgery of the Aging Face

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 31% تخفیف